เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

ข่าว

“การเคารพความเป็นคนที่ทุกคนมีเหมือนกัน” และ “การเคารพเสียงข้างน้อยโดยเสียงข้างมาก การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล การร่วมในการตัดสินใจของรัฐบาลในประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น การกู้เงินหรือการตัดถนน”เป็นเสียงสะท้อนจากผู้เล่นเกมการ์ดพลังสิทธิและเกมจำลองเมืองประธิปไตย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
 ...

การถกแถลงสาธารณะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านกับประชาชนและสังคม นอกจากนี้การมองภาพฉากทัศน์ของประเทศไทยภายหลังการลงประชามติยังช่วยให้เห็นภาพในระยะยาวของประเทศ
 ...

เกมเมืองจำลองประชาธิปไตย ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในระยะเวลา 5...

Publications

2556
2556
2556
2555