เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

ข่าว

“For to be free is not merely to cast off one chain, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.
“อิสระหาใช่การปลดโซ่ตรวนที่ล่ามไว้ หากแต่คือการดำเนินชีวิตอยู่อย่างเคารพและส่งเสริมเสรีภาพของผู้อื่น”
-Nelson Mandela-
วันที่9-11 มกราคม 2017...

วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริชเนามันได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...

ปัญหาน้ำประปาในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีปัญหามายาวนาน คือท่อเมนน้ำประปาแตกรั่วบ่อย น้ำไหลอ่อน หรือไม่ไหลเพราะสถานีจ่ายน้ำหลักอยู่ไกล ทำให้แรงดันน้ำและอัตราไหลไม่เกียงพอ น้ำประปาในฤดูผนขุ่นแดงเพราะระยะเวลาในการกำจัดตะกอนไม่เพียงพอ ดินโคลนหลุดเข้าไปในท่อ และน้ำประปารั่วไหลต่อปีคิดเป็นร้อยละ 45...

มหาวิทยาลัยสกลนครได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยและการถ่ายทอดความรู้ด้านประชาธิปไตยแก่ชุมชนโดยรอบ จึงได้เชิญมูลนิธิฯไปถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้ผ่านเกมเมืองจำลองประชาธิปไตย โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขานิติศาสตร์และสาขารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2016...

Publications

2016
2015
2015
2012

zovirax drugs http://infopillsrx.com/