โครงการนักศึกษาฝึกงาน

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

สำนักงานมูลนิธิฟรีดริช เนามันแห่งเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สำนักงานกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลกที่สนใจสมัครในโครงการนักศึกษาฝึกงาน โครงการนี้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่พ.ศ. 2546 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 40 คนจาก สหราชอาณาจักร ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

จุดมุ่งหมายของมูลนิธิคือการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำงานกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในระดับนานาชาติ ตลอดจนเรียนรู้เรื่องแนวคิดเสรีนิยมและการทำงานของมูลนิธิด้วยตนเอง

นักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการครบถ้วนจะได้รับประกาศนียบัตรที่ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของมูลนิธิ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้สมัคร

 • ต้องมีอายุอย่างน้อย 19 ปีบริบูรณ์
 • ต้องมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อหรือเจ็บป่วยร้ายแรง
 • สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
 • ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องสามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

ถ้าสามารถสื่อสารภาษาเยอรมันหรือไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้แก่
 

 • ประวัติโดยย่อ
 • รูปถ่ายปัจจุบัน (ภาพสี)
 • จดหมายรับรองสองฉบับจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงงานก่อนๆ (ถ้ามี)
 • เรียงความภาษาอังกฤษ ความยาว 400-700 คำที่แสดงเหตุผลและความสนใจในการทำงานในฐานะนักศึกษาฝึกงานที่มูลนิธิ
 • จดหมายแนะนำตัวเอง ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย
  • ชื่อ-สกุลเต็มของผู้สมัคร
  • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์
  • ระยะเวลาในการฝึกงานที่ต้องการ (ปกติ 2-3 เดือน)
  • วันที่เริ่มและครบกำหนดในการฝึกงาน
  • รายละเอียดของสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
  ผู้สมัครต้องระบุในสาขาการทำงานที่สนใจ หลักฐานทั้งหมดต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

ผู้สมัครชาวต่างชาติที่ได้รับการคัดเลือกต้องซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพระหว่างประเทศจากประเทศของตนและนำส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้บริหารการจัดการอาวุโสของมูลนิธิ เมื่อเดินทางมาถึง

มูลนิธิเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีข้อห้ามมิให้ผลตอบแทนทางการเงินใดๆแก่นักศึกษาฝึกงาน ดังนั้นนักศึกษาชาวต่างชาติต้องมีกำลังทรัพย์สำหรับใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายในระหว่างที่อาศัยและฝึกงานในประเทศไทย โดยนักศึกษาแต่ละคนมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยโดยเฉลี่ย 15,000-20,000 ต่อเดือนสำหรับการอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ซึ่งจำนวนของค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละคน

ทางมูลนิธิจะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของคำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับที่พักอาศัีย ค่าครองชีพ และการออกวีซ่า โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดในช่วงที่ฝึกงาน เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับประเทศของตน ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทางต่างๆภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ส่วนบุคคล (ทั้งภายในและต่างประเทศ) ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า และค่ายา มูลนิธิจะไม่รับผิดชอบในทรัพย์ืสินใดๆที่สูญหาย รวมทั้งโอกาสในการศีกษา การประกอบอาชีพ หรือโอกาสทางการเงินใดๆ ที่ผู้สมัครอาจได้รับโอกาสนั้นๆในช่วงที่เข้ามาฝึกงาน ดังนั้นผู้สมัครควรตรวจสอบวันที่และจัดการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับโอกาสดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนเข้ามาฝึกงาน

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องสมัครวีซ่าสำหรับนักศึกษาที่สถานฑูตไทยหรือกงศุลไทยในประเทศของตนเพื่อขออนุญาตเข้ามาฝึกงานได้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยเมื่อเดินทางมาถึงและเริ่มต้นการฝึกงาน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิได้รู้จักกับระบบเครือข่ายเสรีภาพในการทำงานอย่างอิสระของมูลนิธิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ไม่แสวงหาผลกำไร

หากผู้ใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งเอกสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contact@fnst.org