หลักการของเรา

หลักการเกี่ยวกับการเมือง

 

“หลักการของระบบเสรีนิยมจำเป็นต้องได้รับการสรรสร้างขึ้นมาใหม่ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แนวคิดนี้ได้ขาดความกระจ่างและขาดความสนใจไปตามกาลเวลา ถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องปรากฏขึ้นดั่งดวงตะวันที่สาดแสงต่อหน้าประชาชน”
ฟรีดริช เนามัน (1906)

หลักการทางการเมืองนั้นได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดูแลสินทรัพย์เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ 2536

คำนำ

หลักการทางการเมืองกล่าวถึงความเข้าใจของมูลนิธิฟรีดริช เนามันที่มีต่อข้อความในรัฐธรรมนูญ ที่กล่าวว่า “มูลนิธิกระทำการใดๆบนพื้นฐานของแนวคิดเสรีนิยม” (มาตรา 2 ข้อ 1) โดยหลักการทางการเมืองเหล่านี้จะเป็นเครื่องกำกับทิศทางการทำงานของบุคคลากรที่ทำงานให้กับมูลนิธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานชั่วคราวหรือพนักงานผู้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นแนวทางในการเลือกผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นแนวทางในการนิยามเป้าหมายของการให้ความรู้และการให้คำปรึกษาทางการเมือง ทั้งยังเป็นแนวทางการสนับสนุนทักษะความสามารถ และในการเรียบเรียงสาระของมูลนิธิสู่สาธารณชน

หลักการทางการเมืองของมูลนิธิฟรีดริช เนามันสำหรับการดำเนินกิจกรรมในประเทศเยอรมนีและประเทศอื่นๆ

มูลนิธิฟรีดริช เนามันเป็นมูลนิธิเพื่อแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพและการอบรมเรื่องเสรีภาพ ด้วยความตั้งใจจะส่งเสริมเสรีภาพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในสหพันธรัฐเยอรมนีและร่วมกับองค์กรอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับเราในต่างประเทศ

จุดมุ่งหมายของนโยบายเสรีภาพ คือการทำให้พลเมืองทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เปิดกว้างได้อย่างเสรี หรือที่เรียกกันว่าประชาสังคม หากขาดเสรีภาพ ผู้คนก็จะไม่ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ บุลคลแต่ละคนต้องการเสรีภาพเพื่อพัฒนาความสามารถและเล็งเห็นคุณค่าของตนเอง หากไม่มีเสรีภาพ จิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ก็จะอ่อนแอ วัฒนธรรมและศาสตร์ความรู้ต่างๆก็จะเสื่อมถอย และเศรษฐกิจก็จะหยุดชะงัก จิตวิญญาณแต่ละคนต้องการเสรีภาพเฉกเช่นร่างกายที่ต้องการอากาศเพื่อหายใจ

บุคคลแต่ละคนเป็นปัจเจกชนที่มีความคิดและความต้องการเป็นของตนเอง ขณะเดียวกันแต่ละบุคคลต่างก็อยู่ในสังคม ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น และต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน เสรีภาพและความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม ผู้ที่มีแนวคิดเสรีนิยมถือว่าความสัมพันธ์ของบุคคลมีพื้นฐานอยู่บนความสมัครใจ มิใช่การบังคับขู่เข็ญ ทั้งในการแลกเปลี่ยนความคิดหรือแลกเปลี่ยนสินค้า การค้าโดยเสรี เหตุผล ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และความรับผิดชอบ การร่วมกันสมัครใจกระทำการใดนั้นถือเป็นการสร้างความไว้วางใจร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าและเป้าหมายของคนอื่น และความเข้าใจที่ว่า คนเราต้องเคารพให้เกียรติบุคคลอื่น

แนวคิดเกี่ยวกับเสรีนิยมและบุคคล

แนวคิดเสรีนิยมสนับสนุนการเคารพสิทธิของบุคคล และการเคารพสิทธิพลเมือง บุคคลจำเป็นต้องมีสิทธิทั้งสองประการ หากต้องการมีชีวิตในแนวทางของตนเองอย่างอิสระ ดังนั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจึงไม่ได้เป็นเพียงหลักการที่บังคับเรียกร้องเรื่องการยอมรับความเห็นของผู้อื่นหรือเรื่องกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางอันนำไปสู่ความก้าวหน้าของจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะเกิดขึ้นได้จากการแข่งขันกันใช้ความคิดอย่างเสรี และใช้ความรู้ที่เป็นอิสระ แม้แต่สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลก็ถือเป็นสิทธิพลเมืองเช่นเดียวกัน

หากไม่มีการเคารพสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล บุคคลก็จะไม่ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิด้านอื่นๆ

นโยบายว่าด้านเสรีนิยมยอมรับการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันตั้งแต่ต้น รวมทั้งการแข่งขัน และแนวคิดแบบพหุนิยม ดังนั้นนักเสรีนิยมจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้การเข้าถึงตลาดทุกตลาดเป็นไปได้อย่างเสรี อันหมายรวมการเข้าถึงการศึกษา ข้อมูล แรงงาน สินค้าและตลาดทุน ด้วย

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมพยายามหาหนทางเพื่อให้บุคคลไม่ถูกบังคับขู่เข็ญจากรัฐและองค์กรใดๆ เพื่อที่บุคคลจะได้รับผิดชอบอย่างอย่างอิสระและเต็มที่ นอกจากนี้การมีเสรีภาพก็ต้องการความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปด้วย

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมและประชาสังคม

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมพยายามเพิ่มเสรีภาพให้กับพลเมืองให้รอบด้านและยังจำกัดหน้าที่บทบาทของรัฐให้เหลือเพียงที่จำเป็น ซึ่งรวมไปถึงการเล็งเห็นความสามารถของพลเมืองว่าสามารถจัดการองค์กรของตนเองได้

พลเมืองสามารถรับผิดชอบหน้าที่ได้หลายประการในเขตเทศบาล เขตอื่นๆ สมาคม กลุ่มการรณรงค์ และริเริ่มทำได้หากต้องการ

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมและรัฐ

นักเสรีนิยมเล็งเห็นงานของรัฐว่าเป็นการปกป้องเสรีภาพของแต่ละบุคคล และปกป้องพลเมืองจากความรุนแรงทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นการปกป้องสถาบันรัฐธรรมนูญอีกด้วย นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการให้กฎหมายเหล่านี้บังคับใช้ได้กับทุกคน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ให้บุคคลสามารถตัดสินใจอย่างอิสระด้วยตนเองได้ นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมไม่ต้องกำหนดผลลัพธ์ใดๆล่วงหน้า หากแต่ต้องการกฎมากกว่าเหตุผล เพราะเหตุผลดังกล่าวไม่มีอยู่จริง

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการประชาธิปไตย ประชาธิปไตยอนุญาตให้มีการเลือกข้างและการเปลี่ยนแปลงได้ แต่นั่นไม่ได้รับประกันการมีอิสระเสรีภาพ ด้วยเหตุนี้นักเสรีนิยมจึงต้องมีเพื่อทำให้เกิดการแบ่งหน้าที่ ควบคุม และจำกัดอำนาจทั้งของรัฐและของเอกชนอย่างเคร่งครัด

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการรัฐที่มีกฎควบคุมแต่ยังเคารพในเสรีภาพ รัฐมีหน้าที่รับรองความมั่นคงทางกฎหมายต่อทุกคน ในรัฐที่ปกครองอย่างเสรี กฎหมายเคารพสิ่งใดๆที่บุคคลสนใจร่วมกัน บุคคลจึงได้รับเสรีภาพในการรับผิดชอบแต่ไม่ได้มีเสรีภาพในอำนาจทางการเมือง นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการให้รัฐมีความตื่นตัว แต่ไม่ต้องการให้รัฐนำสถาบันมาแข่งขันกับสถาบันเอกชนใดๆ

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการให้ดำรงไว้ซึ่งเสรีภาพของพลเมืองในการตัดสินใจทุกเรื่องทางการเมือง นับแต่บัดนี้จนถึงภายภาคหน้า ดังนั้นจึงปฏิเสธการแก้ปัญหาในปัจจุบันเพื่อทำลายลูกหลานในอนาคตหรือเพื่อทำลายความมั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อม

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมและการร่วมมือระหว่างประเทศ

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการโลกที่เปิดกว้างทางวัฒนธรรมและโลกที่เปิดกว้างด้านการค้าขายอย่างเสรี สำหรับนักเสรีนิยมแล้ว พวกเขาถือว่าลักษณะการเป็นมนุษย์นั้นสำคัญกว่าการแบ่งแยกประเภทว่าเป็นคนพื้นเมืองหรือคนต่างชาติ วิสัยทัศน์ในแนวคิดเสรีนิยมคือสังคมโลกที่มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเสรี ร่วมมือกันอย่างเสรี และการแข่งขันอย่างเสรีระหว่างบุคคล รัฐ กลุ่มคน และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมพยายามจะสร้างความร่วมมือในการพัฒนา โดยผ่านการค้าระหว่างประเทศอย่างเสรี และผ่านการยื่นมือช่วยเหลือเพื่อก่อให้เกิดประชาสังคมที่มีอิสระเสรีและมีความรับผิดชอบสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมพยายามสร้างเสรีทั่วโลกทั้งในตลาดข้อมูล เทคโนโลยี สินค้า และการบริการ ตลอดจนตลาดเงินตราและตลาดทุน

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการความเป็นหนึ่งเดียวกันในทวีปยุโรปและสมาคมต่างๆในระดับภูมิภาค แต่ต้องไม่ทำลายความหลากหลายภายในกลุ่มและการเปิดรับความคิดเห็นต่อผู้อื่น

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการเห็นชัยชนะทั่วโลกของประชาชนและสิทธิมนุษยชน

ที่มา http://www.fnst-freiheit.org/webcom/show_article.php/_c-716/_lkm-1030/i....

เสรีภาพและความรับผิดชอบคือหลักการของเรา

มูลนิธิฟรีดริช เนามันใช้แนวทางทางการเมืองเหล่านี้ในการเป็นแนวทางกระทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินเป้าหมายในความสันติและโลกที่เสรีโดยทั่วกัน:

มูลนิธิฟรีดริช เนามันเป็นมูลนิธิเพื่อแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพและการฝึกให้มีเสรีภาพ เราต้องการส่งเสริมเสรีภาพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในทุกภาคส่วนของสังคมในสหพันธรัฐเยอรมันนีและร่วมกันกับสมาชิกในต่างประเทศให้คงอยู่สืบไป สิ่งนี้คือเป้าหมายของนโยบายว่าด้วยเสรีนิยมที่ต้องการให้พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเสรีในสังคมที่เปิดกว้าง ที่เรียกว่าประชาสังคม หากไม่มีเสรีภาพ ก็จะไม่มีการตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ บุคคลแต่ละคนต้องการเสรีภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของตน หากไม่มีเสรีภาพ จิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ก็จะอ่อนแอ วัฒนธรรมและศาสตร์ความรู้ต่างๆก็จะเสื่อมถอย และเศรฐกิจก็จะหยุดชะงัก จิตวิญญาณแต่ละคนต้องการเสรีภาพเฉกเช่นร่างกายที่ต้องการอากาศเพื่อหายใจ

บุคคลแต่ละคนเป็นปัจเจกที่มีความคิดและความต้องการเป็นของตนเอง แต่บุลคลแต่ละคนต่างก็อยู่ในสังคม ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น และต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน เสรีภาพและความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม ผู้ที่มีแนวคิดเสรีนิยมถือว่าความสัมพันธ์ของบุคคลมีพื้นฐานอยู่บนความสมัครใจ มิใช่การบังคับขู่เข็ญ ทั้งในการแลกเปลี่ยนความคิดหรือแลกเปลี่ยนสินค้า การค้าโดยเสรี เหตุผล ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และความรับผิดชอบ การร่วมกันสมัครใจกระทำการใดนั้นถือเป็นการสร้างความไว้วางใจร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าและเป้าหมายของคนอื่นและควรค่าแก่การให้ความเคารพ

แนวคิดเกี่ยวกับเสรีนิยมและบุคคล

แนวคิดเสรีนิยมสนับสนุนการเคารพสิทธิของบุคคลเพื่อสิทธิของพลเมือง หากบุคคลใดต้องการมีชีวิตในแนวทางของตนเองอย่างอิสระ บุคคลนั้นก็ต้องการสิทธิดังกล่าว ดังนั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ได้เป็นเพียงหลักการที่บังคับเรียกร้องในเรื่องการยอมรับความเห็นของผู้อื่นหรือในเรื่องกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางอันนำไปสู่ความก้าวหน้าของจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะเกิดขึ้นได้จากการ แข่งขันกันมีความคิดและความรู้ที่มีเสรีภาพ แม้แต่สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลก็ถือเป็นสิทธิพลเมืองเช่นเดียวกัน

หากไม่มีการเคารพสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล บุคคลก็จะไม่ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิด้านอื่นๆ

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมยอมรับการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันตั้งแต่ต้น รวมทั้งการแข่งขันและแนวคิดแบบพหุนิยม ดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงพยยามอย่างยิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงตลาดทุกตลาดอย่างเสรี รวมทั้งการเข้าถึงการศึกษา ข้อมูล แรงงาน สินค้าและตลาดทุน

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมพยายามหาหนทางเพื่อให้บุคคลไม่ถูกบังคับขู่เข็ญจากรัฐและองค์กรอื่นใด เพื่อบุคคลจะได้ใช้ความรับผิดชอบอย่างเต็มและมีอิสระ เพราะการมีเสรีภาพก็ต้องการความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกัน

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมและประชาสังคม

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมพยายามเพิ่มเสรีภาพให้กับพลเมืองในรอบด้านและยังจำกัดหน้าที่บทบาทของรัฐในสิ่งที่จำเป็นต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการเบ็งเห็นความสามารถของพลเมืองว่าสามารถจัดระบบชีวิตของตนเองได้

พลเมืองสามารถรับผิดชอบหน้าที่ได้หลายประการในเขตเทศบาล เขตอื่นๆ สมาคม กลุ่มการรณรงค์ และริเริ่มทำได้หากต้องการ

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมและรัฐ

นักเสรีนิยมเล็งเห็นงานของรัฐว่าเป็นการปกป้องเสรีภาพของแต่ละบุคคล และปกป้องพลเมืองจากความรุนแรงทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นการปกป้องสถาบันรัฐธรรมนูญอีกด้วย นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการให้กฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมบุคคลทุกคน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ให้บุคคลสามารถตัดสินใจอย่างอิสระด้วยตนเองได้ นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมไม่ต้องกำหนดผลลัพธ์ใดๆล่วงหน้า หากแต่ต้องการกฎมากกว่าเหตุผล เพราะเหตุผลดังกล่าวไม่มีอยู่จริง

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการประชาธิปไตย ประชาธิปไตยอนุญาตให้มีการเลือกข้างและการเปลี่ยนแปลงได้ แต่นั่นไม่ได้รับประกันการมีอิสระเสรีภาพ ด้วยเหตุนี้นักเสรีนิยมจึงต้องมีเพื่อทำให้เกิดการแบ่งหน้าที่ ควบคุม และจำกัดอำนาจทั้งของรัฐและของเอกชนอย่างเคร่งครัด

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการรัฐที่มีกฎควบคุมแต่ยังเคารพในเสรีภาพ รัฐมีหน้าที่รับรองความมั่นคงทางกฎหมายต่อทุกคน ในรัฐที่ปกครองอย่างเสรี กฎหมายเคารพสิ่งใดๆที่บุคคลสนใจร่วมกัน บุคคลจึงได้รับเสรีภาพในการรับผิดชอบแต่ไม่ได้มีเสรีภาพในอำนาจทางการเมือง นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการให้รัฐมีความตื่นตัว แต่ไม่ต้องการให้รัฐนำสถาบันมาแข่งขันกับสถาบันเอกชนใดๆ

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการให้ดำรงไว้ซึ่งเสรีภาพของพลเมืองในการตัดสินใจทุกเรื่องทางการเมือง นับแต่บัดนี้จนถึงภายภาคหน้า ดังนั้นจึงปฏิเสธการแก้ปัญหาในปัจจุบันเพื่อทำลายลูกหลานในอนาคตหรือเพื่อทำลายความมั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อม

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมและการร่วมมือระหว่างประเทศ

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการโลกที่เปิดกว้างทางวัฒนธรรมและโลกที่เปิดกว้างด้านการค้าขายอย่างเสรี สำหรับนักเสรีนิยมแล้ว พวกเขาถือว่าลักษณะการเป็นมนุษย์นั้นสำคัญกว่าการแบ่งแยกประเภทว่าเป็นคนพื้นเมืองหรือคนต่างชาติ วิสัยทัศน์ในแนวคิดเสรีนิยมคือสังคมโลกที่มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเสรี ร่วมมือกันอย่างเสรี และการแข่งขันอย่างเสรีระหว่างบุคคล รัฐ กลุ่มคน และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมพยายามจะสร้างความร่วมมือในการพัฒนา โดยผ่านการค้าระหว่างประเทศอย่างเสรี และผ่านการยื่นมือช่วยเหลือเพื่อก่อให้เกิดประชาสังคมที่มีอิสระเสรีและมีความรับผิดชอบสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมพยายามสร้างเสรีทั่วโลกทั้งในตลาดข้อมูล เทคโนโลยี สินค้า และการบริการ ตลอดจนตลาดเงินตราและตลาดทุน

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการความเป็นหนึ่งเดียวกันในทวีปยุโรปและสมาคมต่างๆในระดับภูมิภาค แต่ต้องไม่ทำลายความหลากหลายภายในกลุ่มและการเปิดรับความคิดเห็นต่อผู้อื่น

นโยบายว่าด้วยเสรีนิยมต้องการเห็นชัยชนะของประชาชนและสิทธิมนุษยชนในทุกมุมโลก