ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฟรีดริช เนามัน เปิดกว้างให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ทางมูลนิธิกำหนด ผู้ั้สมัครทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการตรวจคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินใบสมัครอย่างระมัดระวัง

  ข้อกำหนดขั้นต่ำที่ผู้สมัครต้องมี ได้แก่
 • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี สำหรับหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
 • สามารถใช้ภาษาเยอรมันในระดับที่ดีมาก ทั้งการพูดสื่อสารและการเขียน
  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะขอทุนการศึกษา
 1. ต้องมีความสามารถที่โดดเด่นทั้งในเรื่องการศึกษา และ กิจกรรม
 2. มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น
   อันได้แก่
  • มีความน่าเชื่อถือ
  • มีความมุ่งมั่น
  • มีความกล้าที่จะตัดสินใจ
  • มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • มีความตั้งใจที่ใช้ประสบการณ์ และ ความสามารถของตนในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น
 3. มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และเป็นไปตามแนวความคิดเสรีนิยม
  เช่น เคยร่วมกิจกรรมในชมรมที่เกี่ยวกัับการพัฒนาการเมือง หรือ เป็นสมาชิกขององค์กรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือ เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่มีแนวคิดแบบเสรีนิยม หรือ ทำกิจกรรมให้กับองค์กรหรือชมรมที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะรับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันอยู่แล้ว

กระบวนการคัดเลือก

 1. การยื่นเอกสารการสมัครขอทุน
  o กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
  เอกสารที่ยื่นต้องเป็นภาษาเยอรมันเท่านั้น โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
  • ใบสมัคร
  • หนังสือรับรอง
  • ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
  • แผนงานวิจัย (ในกรณีของปริญญาเอก)
  ผู้สมัครรับทุนการศึกษาจะต้องส่งเอกสารต่างๆ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม หรือ 30 พฤศจิกายนของทุกปี โดยนับวันที่ประทับตราโดยไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • สำหรับผู้สมัครที่ยื่นขอทุน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม จะได้รับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมในปีเดียวกัน
  • สำหรับผู้สมัครที่ยื่นขอทุน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน จะได้รับทุนตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกัน
 2. การคัดเลือกรอบแรก
  ในรอบแรกนั้นจะมีการคัดสรรผู้สมัครโดยพิจารณจากเอกสารที่ผู้็สมัครส่งมา ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ และ ผู้ที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการคัดเลือกรอบสุดท้ายอย่างสูงเท่านั้นที่จะได้รับเลือก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมรอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นรอบตัดสิน
 3. วันคัดเลือก
  ในวันคัดเลือกผู้สมัครจะถูกสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการจะให้น้ำหนักกับคุณสมบัติทั้งสามข้อ คือ ความสามารถ บุคลิกภาพที่โดดเด่น และ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ ต่อการพัฒนาสังคมที่แนวความคิดเสรีนิยม เท่าๆกัน
  วันคัด้เลือกมักจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือ ต้นเดือนมีนาคม และ ปลายเดือนสิงหาคม
  วันคัดเลือกครั้งต่อไปคือวันที่ 28-30 สิงหาคม 2552
 4. การตอบรับ หรือ ปฏิเสธ
  จะมีการแจ้งผลการขอทุนเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เหตุผลของการตอบรับ หรือ การปฏิเสธการให้ทุนจะไม่มีการแจ้ง การฟ้องร้องโดยผู้ขอทุนไม่สามารถทำได้

หากมีคำถามเกี่ยวกับการสมัครทุน ติดต่อได้ที่

Mohammad Shahpari
อีเมลล์: stipendium@freiheit.org
โทรศัพท์ 0331.7019.186
โทรสาร 0331.7019.222

หากมีคำถามเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนทุน และเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ติดต่อได้ที่

อีเมลล์: sprecherrat@stipendiat.de

โปรดส่งเอกสารการสมัครมาที่

Friedrich-Naumann-Stifung für die Freiheit
Bagabtenforderung
Karl-Marx-Str.2
14482 Potsdam
Germany