คำคมเสรีนิยม

 • Civilization is the process in which one gradually increases the number of people included in the term 'we' or 'us' and at the same time decreases those labelled 'you' or 'them' until that category has no one left in it.
  อารยธรรมคือกระบวนการที่บุคคลหนึ่งค่อยๆเพิ่มจำวนสมาชิกด้วยคำว่า “พวกเรา” และ ขณะเดียวกันก็ลดผู้ที่เราถือว่าเป็น”พวกเขา”ลง จนกระทั่งไม่มีใครที่เป็น “พวกเขา” อีกต่อไป

  Howard Winter

 • Of all the varieties of virtues, liberalism is the most beloved.
  ในบรรดาค่านิยมทั้งหลาย เสรีนิยมเป็นที่รักที่สุด

  Aristotle

 • Do not wait for leaders; do it alone, person to person.
  อย่าได้รอผู้นำ จงลงมือทำด้วยตนเอง จากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง

  Mother Teresa

 • The main purpose of life is to live rightly, think rightly, act rightly.
  จุดประสงค์หลักของชีวิตคือการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง คิดอย่างถูกต้อง และปฎิบัติอย่างถูกต้อง

  Mohandas Gandhi

 • A hundred times everyday I remind myself that my inner and outer life are based on the labours of others. So I must reward them as mush as I receive.
  ข้าพเจ้าเตือนสติตัวเองวันละหลายร้อยครั้งว่า ตัวตนและโลกของข้าพเจ้าเกิดจากการทุ่มเทของบุคคลอื่น และข้าพเจ้าจะต้องตอบแทนให้มากพอกับที่ได้รับ

 • The value of a man resides in what he gives and not in what he is capable or receiving.
  คุณค่าของมนุษย์อยู่กับสิ่งที่เขาให้ ไม่ใช่สิ่งที่เขาเก่งกาจหรือสามารถครอบครอง

 • Only a life lived for others is a life worth while.
  การมีชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้น คือชีวิตที่มีคุณค่าแก่การดำรงอยู่

 • The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing.
  โลกนี้เป็นที่อันตราย มิใช่เพราะคนทำสิ่งชี่วร้าย หากเพราะคนดูดายและไม่ทำอะไรต่างหาก

  Albert Einstein

 • Freedom is not merely the opportunity to do as one pleases; neither is it merely the opportunity to choose between set alternatives. Freedom is, first of all, the chance to formulate the available choices, to argue over them -- and then, the opportunity to choose.
  เสรีภาพมิใช่เป็นเพียงโอกาสที่จะทำตามใจตน อันที่จริงแล้ว เสรีภาพคือโอกาสที่จะสร้าง ทางเลือก หารือถกเถียงกันเกี่ยวกับทางเลือกนั้นๆ– และจากนั้น ก็คือโอกาสในการเลือก

  C. Wright Mills

 • Don't waste life in doubts and fears; spend yourself on the work before you, well assured that the right performance of this hour's duties will be the best preparation for the hours and ages that will follow it.
  อย่าเสียเวลาในชีวิตให้ความสงสัยและความกลัว จงอุทิศตนให้กับงานที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งจะ ทำให้มั่นใจว่าการทำหน้าที่อย่างถูกต้องในตอนนี้ คือการเตรียมการที่ดีสำหรับเวลาและวัย ในอนาคต

  Ralph Waldo Emerson

 • Freedom is not merely the opportunity to do as one pleases; neither is it merely the opportunity to choose between set alternatives. Freedom is, first of all, the chance to formulate the available choices, to argue over them -- and then, the opportunity to choose.
  เสรีภาพมิใช่เป็นเพียงโอกาสที่จะทำตามใจตน อันที่จริงแล้ว เสรีภาพคือโอกาสที่จะสร้าง ทางเลือก หารือถกเถียงกันเกี่ยวกับทางเลือกนั้นๆ– และจากนั้น ก็คือโอกาสในการเลือก

  C. Wright Mills

 • Responsibility does not only lie with the leaders of our countries or with those who have been appointed or elected to do a particular job. It lies with each of us individually. Peace, for example, starts within each one of us. When we have inner peace, we can be at peace with those around us.
  ความรับผิดชอบมิได้ขึ้นอยู่กับผู้นำประเทศหรือตัวแทนผู้ได้รับเลือกเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ เพียงอย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน อาทิ สันติ ที่เริ่มจากพวกเราแต่ละคน คือ เมื่อเรามีความสงบภายใน สันติภาพก็เกิดขึ้นรอบตัวเราได้

  HH the Dalai Lama

 • The first duty of a human being is to assume the right functional relationship to society -- more briefly, to find your real job, and do it.
  หน้าที่แรกของการเป็นมนุษย์คือการรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม– พูด ให้ง่ายก็คือ หางานที่ใช่ให้พบและลงมือทำ

  Charlotte Perkins Gilman

 • We must rapidly begin the shift from a "thing-oriented" society to a "person-oriented" society. When machines and computers, profit motives and property rights are considered more important than people, the giant triplets of racism, materialism, and militarism are incapable of being conquered.
  เราต้องเริ่มเปลี่ยนสังคมอย่างเร่งด่วน จากสังคมที่ ”มุ่งวัตถุ” เป็นสังคมที่ “มุ่งบุคคล” เมื่อเรา ให้ความสำคัญแก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ การแสวงกำไรและสิทธิในทรัพย์สินเหนือ ทรัพยากรมนุษย์ เมื่อนั้นเราจะไม่สามารถเอาชนะการเหยียดเชื้อชาติ วัตถุนิยม และอำนาจ นิยมได้เลย

  Martin Luther King Jr.