แนวทางการแก้ปัญหา เรื่อง"การโยกย้ายถิ่นฐานและความมั่งคั่งของชาติ"

การประชุมเครือข่ายเศรษฐกิจเสรีแห่งเอเชีย 2010

การโยกย้ายถิ่นฐานและความมั่งคั่งของชาติ

7-9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แนวทางการแก้ปัญหา

 

ความโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ ในโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้ การสื่อสารและความสัมพันธ์ทางการค้าข้ามพรมแดนยิ่งทำให้การโยกย้ายถิ่นฐานมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม

แรงงานข้ามชาติก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การโยกย้ายถิ่นฐานยังนำไปสู่การสร้างความมั่งคั่งให้แก่บุคคลต่างๆ ประเทศปลายทางและประเทศต้นทาง อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันยังคงมีความเข้าใจผิดที่ว่าการอพยพออกของผู้คนเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต้นทาง ในขณะที่การอพยพเข้าจะเป็นภัยอันตราย

นอกจากนั้น แรงงานข้ามชาติยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานกลุ่มคนยากจนและมีทักษะต่ำซึ่งจะตกเป้าหมายหลักของการถูกเอารัดเอาเปรียบได้อย่างง่ายดาย

 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับมหภาคของการโยกย้ายถิ่นฐาน
การส่งเงินกลับในแต่ละปีของแรงงานข้ามชาติมีมูลค่าเป็นสามเท่าของเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศและมากกว่าครึ่งหนึ่งของการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ

โดยทั่วไปประเทศกำลังพัฒนามีจำนวนประชากรอายุน้อยมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว การอพยพโยกย้ายของแรงงานช่วยตอบสนองความต้องการด้านทักษะและบริการในประเทศปลายทาง

ประเทศต้นทางมักกลัวภาวะสมองไหลและการสูญเสียแรงงานที่มีคุณค่าซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้น

ผู้มีส่วนได้เสียในประเทศปลายทางและต้นทางควรตกลงกันเรื่องผลประโยชน์สุทธิของ

  การโยกย้ายและแก้ไขความเข้าใจผิด
ประเทศต่างๆ ควรรับนโยบายที่มุ่งเน้นการตลาดมาใช้ รวมทั้งกฎระเบียบเรื่องใบอนุญาต

  ทำงานเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีทักษะที่จำเป็น
การเคารพสิทธิการโยกย้ายถิ่นฐานสำหรับทุกคน ผ่อนปรนหรือยกเลิกข้อจำกัดต่างๆ
 

อำนวยความสะดวกต่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานโดยสมัครใจจะต้องได้รับการปกป้องและอำนวยความสะดวก อนุสัญญาระหว่างประเทศที่คุ้มครองแรงงานข้ามชาติโดยไม่สมัครใจควรได้รับการให้สัตยาบันและบังคับใช้


ควรมีข้อตกลงระดับพหุภาคีและทวิภาคีเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานผ่านความตกลงว่าด้วยการค้าและการบริการ รวมถึงข้อตกลงนอกกรอบอื่นๆ


กฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ทั้งของประเทศปลายทางและต้นทางควรจะทำให้ง่าย
และโปร่งใสขึ้นโดยไม่มีกฎระเบียบที่ซับซ้อน

  มากเกินไป
การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ จะช่วยเปลี่ยนช่องทางการโยกย้ายถิ่นฐานจากผิด
กฎหมายเป็นถูกกฎหมาย
ควรมีการยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องคุณสมบัติและข้ออนุมัติต่างๆ พร้อมทั้งความมี
เสรีภาพในการทำธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันในฐานะ

  ผู้อยู่อาศัย
ข้อจำกัดของตลาดแรงงานที่ไม่จำเป็นควรได้รับการยกเลิก เนื่องจากสัญญาการจ้างงาน

  ถือเป็นของภาคเอกชนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ใบอนุญาตเรื่องที่อยู่อาศัยควรมีการจัดการให้เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น เกี่ยวเนื่องกับการกลับเข้าประเทศอีกครั้ง ทั้งประเทศของตนและประเทศ

  เป้าหมาย
รัฐบาลไม่ควรกีดกันแรงงานข้ามชาติบนพื้นฐานของสัญชาติ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนาและ
เพศ
ก่อนการเดินทางแรงงานข้ามชาติควรมีข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่างๆ ของ
ประเทศที่จะเดินทางไป
เจ้าหน้าที่ทางการทูตของรัฐควรให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง

บริษัทตัวแทนรับสมัครงานควรทำงานด้วยความอิสระ แข่งขันกันอย่างเสรีและมีความโปร่งใส ด้วยความเปิดเผยและตรวจสอบได้

 

การปกป้องแรงงานข้ามชาติ
ความคิดที่ว่าแรงงานข้ามชาติก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศปลายทางเป็นการเข้าใจผิด แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นพวกรักสงบ พวกเขาอพยพเข้าเพื่อแสวงหาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พวกเขาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศปลายทางใดๆ ทั้งสิ้น หากแต่ยังสร้างความมั่งคั่งและเพิ่มความหลากหลายทางวัฒนธรรมแก่ชาติต่างๆ อีกด้วย


แรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศและระหว่างประเทศควรมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการของรัฐ
อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงสิทธิพลเมืองและ

  สิทธิทางกฎหมาย เส้นทางสู่การได้รับ สัญชาติและระบบภาษีที่ไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อบังคับของหลักนิติรัฐควรได้รับการยอมรับ
แรงงานข้ามชาติควรเข้าถึงข้อมูลและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 


เราเชื่อว่าข้อเสนอแนะทั้งหมดจะได้รับการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในทุกๆ ประเทศ สิทธิของแรงงานข้ามชาติควรได้รับการคุ้มครอง หลักนิติรัฐควรได้รับการยอมรับอย่างไม่เลือกปฏิบัติ และสุดท้ายควรมีกลไกสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การโยกย้ายถิ่นฐาน