การ์ตูน

การ์ตูนส่งเสริมการเลือกตั้ง 2

ถาม:บุคคลตามมาตรา 270 คือใคร

ตอบ: บุคคลตามมาตรา 270 คือ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออัยการสูงสุด ที่มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อำนาจที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไทยหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามมาตราฐานตามจริยธรรมอย่างร้ายแรง บทบัญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินและกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน

- ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการหรือผู้ดำรงตำแหน่งชั้นสูง ทั้งนี้ตามพระราชบัญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 

การ์ตูนส่งเสริมการเลือกตั้ง

ถาม: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง

ตอบ: คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1. มีสัญชาติไทย แต่ผู้มีสัญชาติไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ถาม: ในการเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญัตินั้น ต้องมีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงชื่อเท่าไร 

ตอบ: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราช บัญญัติที่กำหนดในหมวด 3 ว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 ว่าด้วยเรื่องนโยบายพื้นฐานของรัฐ คำร้องขอตามวรรคหนึ่งจึงต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 270, 271 และ 274